Закони:


Подзаконски акти:


Стратешки документи:Повеќе информации за донесените Закони, Подзаконски акти и Стратешки документи кои се однесуваат на Енергетската контрола можете да најдете на вебстраната на Агенцијата за енергетика на Република Македонија www.ea.gov.mk