Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Машински факултет
Според Решение бр.03-70/1 од 24.01.2014 година од Агенцијата за Енергетика на Република Македонија, Машински факултет во Скопје распишува


ОГЛАС
ЗА СЛЕДЕЊЕ ОБУКИ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ


Првите обуките почнуваат од 1. Март 2014 година, ВТОРИОТ ЦИКЛУС НА ОБУКИ ЗАПОЧНУВА НА 24.АПРИЛ 2014 ГОДИНА, а пријавувањето на кандидати се одвива континуирано. Пријавата во електронска форма да се испрати до администраторот, а документите во хартија се доставуваат во архивата на Машинскиот факултет. Кандидатите, во пријавата, треба да подготват сеопфатна листа на референци и искуство во областа согласно барањата на Агенцијата за енергетика на Република Македонија. Цената на обуката е 18.000,00 денари.
Пријавувањето за следните обуки може да се одвива и по 27 февруари континуирано.
Обуките се според Програмата на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
Кандидатите за енергетски контролори, за стекнување на овластување, треба да ги исполнат условите од Правилникот за енергетска контрола и Законот за енергетика.

Обуките е планирано да се одржуваат според овој Прелиминарен распоред - Распоред за работа на софтвер во групи
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА ОБУКА-ДОПОЛНЕТ - ПРОГРАМАЦиклус 2 - Термини за софтвер и полагање

Лице за контакт за обуките: доц. д-р Даме Димитровски
e-mail: obukiee@mf.edu.mk, dame.dimitrovski@mf.edu.mk
или на мобилен 078 71 81 75